Kontakt

AUSTRIAN SEILBAHNPARTNER

Auskünfte durch Sprecher des Beirats: Mag. Roderich Urschler l Firma MND Austria GmbH
Eduard-Bodem-Gasse 10 l 6020 Innsbruck l Austria
Tel. +43.512.34 38 39 l Fax +43.512.34 38 39-3
E-Mail: info@seilbahnpartner.at l Web: www.seilbahnpartner.at

Veranstaltungsorganisation l Sartori Thaler Marketing Services GmbH
Brixner Straße 3/3 l 6020 Innsbruck l Austria
Tel. +43.512.342421 l Fax +43.512.342421-30
E-Mail: marketing@seilbahnpartner.at